1.
ОПИС

2.
САМО-ОЦЕНУВАЊЕ

3.
ДИЈАГНОЗА

4.
ПРЕПОРАКИ

RendirApp

Алатка за само-оценување наменета за подобрување на отчетноста на граѓанските организации

ОПИС

Алатката претставува едноставен и лесен начин за само-оценување на организациите во однос на Глобалниот стандард за отчетност на граѓанските организации и има за цел да ги посочи нивните јаки страни, како и областите во кои треба да се подобрат.

Rendir APP содржи 24 прашања поврзани со 12-те заложби на Глобалниот стандард. Врз основа на дадените одговори, алатката дава општи проценки за ситуацијата во организацијата во однос на Глобалниот стандард. Исто така, алатката дава препораки кои организацијата  може да ги спроведе со цел да ги подобри областите кои биле посочени како најслаби.

Алатката претставува начин за само-оценување и им носи корист на граѓанските организации. Нејзината редовна примена помага при одредувањето на степенот на напредок. Најважно е Rendir APP да се користи свесно и отворено. Податоците внесени во апликацијата се целосно доверливи (погледнете го делот Политика на приватност), нема да се споделуваат, ниту објавуваат и нема да се користат за рангирање ниту за споредување.

започнете со само-оценување